Obchodní podmínky - AFFILIATE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Gam´s s.r.o. , IČO: 53494679, IČ DPH: SK2121387455, se sídlem Slovensko, Špačince, Ulice Krajná 1105/15, PSČ 91951, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Okresním soudem Trnava, číslo : 48204-T' kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud budou registrováni na portálu Gam´s v programu Affiliate, tedy program směřující k propagaci nakupování na portálech provozovaných společností Gam´s na portálech třetích stran (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto VOP.

Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany Gam´s s.r.o. , uzavírají Gam´s s.r.o. a Partner smlouvu o obchodní spolupráci v Programu na základě které je Partner povinen umístit na jím provozovaném portálu (dále jen „Portál“) bannery a odkazy s reklamou na internetový obchod Gam´s s.r.o. (dále jen „Banner“), za což se v případě řádné činnosti Partnera na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje vyplatit provizi.

Smluvní strany prohlašují, že se jedná o dva samostatné subjekty. které vůči sobě nejsou ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti a uzavírají tuto smlouvu na vlastní riziko, přičemž každá strana přebírá riziko změny okolností.

 

2. PROHLÁŠENÍ PARTNERU

Partner prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se společnosti Gam´s s.r.o., že po celou dobu trvání v Programu:

 • je buď podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČ, nebo nepodnikatelem, který se Programu účastní pouze v rámci příležitostné činnosti, přičemž souhrn příjmů z této činnosti nepřesáhne v kalendářním roce částku ve výši 1 000 €;

 • všechna prohlášení uskutečněná Partnerem vůči Gam´s s.r.o. v rámci jednání o účasti v Programu a v průběhu samotného Programu jsou pravdivé, přesné a úplné, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;

 • je oprávněn uzavřít smlouvu ve stylu těchto VOP, plnit své povinnosti z nich vyplývající a současně si je plně vědom povinnostmi z těchto VOP vyplývajících;

 • všechny předpoklady pro uzavření smlouvy ve stylu těchto VOP jsou splněny, zejména ne však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 • uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP ani realizace jednotlivých kroků Partnera na základě a v souvislosti s ní není porušením jakékoli povinnosti Partnera vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoli požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodujícího nálezu, kterými by byl Partner vázán, ani není porušením jakýchkoli práv třetích osob;

 • není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí;

 • Portál má podobu dokončené webové stránky, tzn. mezi charakteristiky patří ucelený vzhled a funkčnost jednotlivých prvků této webové stránky;

 • Portál není tzn. MFA portál (tj. nejedná se o stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklamy).

 • Portál obsahuje a bude obsahovat po dobu trvání spolupráce stran na základě této smlouvy a VOP Banner, který bude používán v rámci Programu, jakékoli jiné využívání Portálu v rámci Programu, kdy koncový zákazník gams-shop.com aktivně neklikne na příslušný Banner, je zakázáno a nezakládá tak nárok na provizi specifikovanou níže;

 • Portál není využíván pro získání slev a jiných výhod přímo od Partnera a/nebo osob Partnerovi blízkých od společnosti Gam´s s.r.o. v případě samostatných transakcí Partnera na internetovém obchodě provozovaném společností Gam´s s.r.o. (Partnerem podle tohoto bodu se rozumí Partner v jakékoli formě, tj. jako podnikatel i nepodnikatel, dále také jako právnická osoba, se kterou je Partner majetkově propojen nebo ve kterém je majetkově zúčastněný, jakož i právnická osoba, za kterou je Partner oprávněn právně jednat );

 • Portál neobsahuje žádné informace, odkazy, materiál a obsah, který by byl ve vztahu ke třetím stranám včetně Gam´s s.r.o. nekalosoutěžní, porušoval příslušné obecně závazné právní předpisy a nejvyšší etické standardy, mimo jiné obsah tam uvedený a/nebo odkazovaný nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

 

Závěrem Partner prohlašuje, že nebyl již dříve z programu vyloučen.

 

3. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

Partner není oprávněn umisťovat HTML kód Programu bez souhlasu Gam´s sr.o. Partner je povinen nahlásit Gam´s.r.o. URL adresu každé webové stránky, na které chce propagovat Gam´s s.r.o. nebo její affiliate link v rámci Programu.

Partner nemá nárok na Provizi v rámci Programu za použití automaticky otevíraných oken, reklam a odkazů či framingu bez akce návštěvníka webu jednoznačně směrující ke kliknutí na affiliate odkaz. Partner nesmí kliknutím na odkaz jakkoli podmiňovat další používání webových stránek nebo poskytování služeb. Klepnutí na odkaz musí být svobodné rozhodnutí návštěvníka stránek.

Gam´s s.r.o. je oprávněna používat jméno a příjmení nebo název Partnera a jeho logo v marketingové komunikaci, v seznamech partnerů, kupujících i v prezentacích. Partner tak uděluje společnosti Gam´ss.r.o. nevýhradní licenci bez územních nebo množstevních omezení, způsoby uvedenými výše, která je omezena po dobu trvání smluvního vztahu, který společnost Gam´s s.r.o. není povinna využít. Partner je povinen Gam´s s.r.o. zajistit nerušené uplatňování práv vyplývajících z poskytnuté licence a podniknout veškeré právní kroky k odstranění omezení při výkonu těchto práv bez zbytečného odkladu a bez vyzvání.

Partner není oprávněn využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace porušující zásady poctivého obchodního styku a dobré mravy.

Partner není oprávněn při rozesílání reklamních e-mailů vystupovat jménem společnosti Gam´s s.r.o. zda nesmí vzbudit dojem, že je autorizovaný reklamní zástupce Gam´s.

Partner není oprávněn zneužívat provizního systému pomocí nástrojů jako backclick, clickbot a obdobných nástrojů se stejným účinkem zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.

Partner nesmí narušit ochranu provizního systému a tzn. hacknout či cracknout zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.

Pokud bude zjištěno porušení povinností Partnera vyplývajících z článku 3 těchto VOP, pak jej Gam´s s.r.o. vyzve k okamžité nápravě. Nebude-li náprava uskutečněna ani do dvou (2) dnů, je Gam´s s.r.o.oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

4. KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

V případě splnění těchto podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Partnera, týkající se Programu a dodržování povinností v článku 3 těchto VOP, má Partner nárok na provizi 10% z , která je kalkulována z celkového obratu v příslušném kalendářním měsíci, ve kterém dosáhla v důsledku realizovaných a nezrušených transakcí uskutečněných návštěvníky portálu, kteří transakci na gams-shop.com uskutečnili poté, co se na internetový obchod provozovaný společností Gam's dostali po aktivním prokliku na odkaz či banner (dále jen "Návštěvník"), přičemž provize (dále jen „Provize“) je závislá na ceně zakoupeného zboží zákazníkem.

Partner požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet oznámený Gam´s, přičemž Gam´s je povinna do třiceti (30) kalendářních dnů od dodání příslušného daňového dokladu (faktury) Partnera a prověření splnění podmínek pro výplatu Provize tuto Provizi provést bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Partnera. Daňový doklad (faktura) musí splňovat zákonné náležitosti a obsahovat jméno, adresu a datum narození či identifikační číslo Partnera, v opačném případě je Gam´s oprávněna Partnerovi vrátit daňový doklad (fakturu). V takovém případě začne běžet nová splatnost až dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury). V případě, že je Partner plátcem DPH, navyšuje se sjednaná Provize o zákonem stanovenou DPH.

Partner je povinen zaslat fakturu za každý kalendářní měsíc nebo rok dle dohody nejpozději do 15. následujícího měsíce nebo roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém vznikl Partnerovi nárok na Provizi. V případě, že tak Partner neučiní, a zároveň tak neučiní ani do 7 dnů po vyzvání ze strany Gam´s, tak nárok na Provizi zaniká.

Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na Provizi je jeden rok ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé.

Pokud má Gam´s s.r.o. důvodné podezření, že Partner porušil tuto smlouvu či jinak zneužil podmínky provizního systému, je oprávněna platbu Provize pozdržet do té doby, než toto podezření bude vyvráceno.

Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele ve prospěch bankovního účtu příjemce.

 

5. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva může být ukončena odstoupením, dohodou nebo výpovědí.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy jen z důvodů stanovených v těchto VOP.

Gam´s s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že:

 

 • Partner porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené Partnerovi v těchto VOP a příslušných obecně závazných právních předpisech;

 • se jakékoli prohlášení Partnera uvedené v článku 2 těchto VOP se ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;

 • Dodavatel je v úpadku, hrozícím úpadku nebo byl proti němu podán návrh na výkon rozhodnutí.

 • Partner je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Gam´s s.r.o. zpozdí finanční plnění ve prospěch Partnera po dobu delší než dvacet (20) dnů a nesjedná nápravu ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného oznámení Partnera o takovém prodlení.

 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

Gam´s s.r.o. je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi s výpovědní dobou 7 dní od doručení výpovědi.

 

Partner je oprávněn vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi ve dvou (2) měsíční výpovědní době, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba začne běžet první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.

 

Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením činnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

 

6. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoli informaci, která je takto označena, která má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohla být obchodním tajemstvím a/nebo jejíž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím prodávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se dále zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

 • se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů;

 • měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, spíše mezi smluvními stranami uzavřené dohody o ochraně informací;

 • jsou výsledkem postupu, při němž k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;

 • po podpisu smlouvy poskytne přijímací straně třetí osoba, která není omezena v takovém zacházení s informacemi.

 

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a také z příslušných obecně závazných předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit všechny osoby, které se na jejich straně budou účastnit plnění této smlouvy ve smyslu těchto VOP, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami účastnícími se na plnění této smlouvy.

Gam´s s.r.o. informuje Partnera, že v případě porušování těchto VOP Partnerem, zejména v případě porušení bodu 2.1.9 a/nebo bodu 3.5 těchto VOP, nebo v případě jiného protiprávního jednání páchaného vůči Gam´s,s.r.o. mohou být osobní údaje Partnera sdíleny s třetími subjekty v podobném postavení jako je Gam´s (např. další podnikatelé, kteří poskytují svou podnikatelskou činnost v oblasti e-commerce). Osobní údaje budou sdíleny pouze v nutném rozsahu, přičemž účelem předání osobních údajů je prevence dalšího protiprávního jednání.

Smluvní strany se dohodly, že ukončení účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOP a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, používají se ve vztahu k ochraně osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde

 

7. DOBRÁ POVĚST

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby žádná z nich neporušovala dobrou pověst druhé smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že obchodní jméno druhé smluvní strany mohou použít jen na základě samostatného výslovného písemného předchozího souhlasu druhé strany. Pro tyto účely zašle požadující smluvní strana oprávněné smluvní straně náhled reklamního sdělení, oznámení nebo předmět použití obchodního jména, nejméně dva (2) pracovní dny před plánovaným zveřejněním, přičemž až po písemném odsouhlasení oprávněné smluvní strany je požadující smluvní strana takové zveřejnění oprávněna učinit.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám ak minimalizaci případných i vzniklých škod.

Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, avšak odpovědnost nevylučuje překážka, pokud vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, přičemž účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, než trvá překážka, se kterou jsou účinky spojeny.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy a zároveň se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 

9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména ne však výlučně jsou povinny informovat druhou stranu o všech skutečnostech, kterou jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy nebo jakýchkoli jiných identifikačních údajů a dalších rozhodujících skutečností týkajících se Programu (o. i. plátcovství DPH) budou o této změně smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

Partner se zavazuje, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na Partnera nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti Partnerovi bude informovat společnost Gam´s s.r.o. o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Nesplní-li Partner uvedenou povinnost považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smířlivou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžní nároky vůči Gam´s s.r.o. na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Gam´s s.r.o.

Smluvní strany se dohodly, že Gam's s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit VOP. V případě, že Partner do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy jej Gam´s s.r.o. o změně informovala prostřednictvím e-mailové komunikace, Partner nesdělí společnosti Gam´s svůj nesouhlas s novým zněním VOP a z tohoto důvodu neodstoupí od smlouvy, tyto VOP se stanou účinnými pro další transakce smluvních stran.

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené, jakož i případně spory z této smlouvy se řídí příslušnými obecnými závaznými právními předpisy České republiky.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15.5.2023, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.gams-shop.com© Copyright
Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout