Obchodné podmienky - AFFILIATE

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť  Gam´s s.r.o. , IČO: 53494679, IČ DPH: SK2121387455, sídlom Murgašova 738/27,927 01 Šala, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným súdom Trnava, číslo : 48204-T (ďalej len „Gam´s“) pre svojich obchodných partnerov, ktorí sa zaviažu dodržovať tieto podmienky spolupráce, pokiaľ budú registrovaný na portáli Gam´s  v programe Affiliate, teda program smerujúci k propagácii nakupovania na portáloch prevádzkovaných spoločnosťou Gam´s  na portáloch tretích strán (ďalej len „Program“), splnia podmienky v týchto VOP. 

Na základe potvrdenia účasti v Programe zo strany Gam´s s.r.o. ,  uzatvárajú Gam´s s.r.o.  a Partner zmluvu o obchodnej spolupráci v Programe na základe ktorej je Partner povinný umiestniť na ním prevádzkovanom portáli (ďalej len „Portál“) bannery  a odkazy s reklamou na internetový obchod Gam´s s.r.o.  (ďalej len „Banner“), za čo sa v prípade riadnej činnosti Partnera na základe týchto VOP a v súlade s príslušnými právnymi predpismi zaväzuje vyplatiť províziu.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa jedná o dva samostatné subjekty. ktoré voči sebe nie sú vo vzťahu podriadenosti a nadriadenosti a uzatvárajú túto Zmluvu na vlastné riziko, pričom každá strana preberá riziko zmeny okolností.

2. PREHLÁSENIE PARTNERA 

Partner prehlasuje, zaručuje sa a zaväzuje sa spoločnosti Gam´s s.r.o., že počas celej doby trvania v Programe:

je buď podnikateľom s platným živnostenským oprávnením, ktorému bolo pridelené IČO, alebo nepodnikateľom, ktorý sa Programu zúčastňuje iba v rámci príležitostnej činnosti, pričom súhrn príjmov z tejto činnosti nepresiahne v kalendárnom roku čiastku vo výške 1 000 €;

všetky prehlásenia uskutočnené Partnerom voči Gam´s s.r.o. v rámci jednania o účasti v Programe a v priebehu samotného Programu sú pravdivé, presné a úplné, pričom neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by bola s týmito prehláseniami v rozpore;

je oprávnený uzavrieť zmluvu v štýle týchto VOP, plniť svoje povinnosti z nich vyplývajúce a súčasne si je plne vedomý povinnosťami z týchto VOP vyplývajúcich;

všetky predpoklady pre uzatvorenie zmluvy v štýle týchto VOP sú splnené, najmä nie však výlučne s ohľadom na pravdivosť a úplnosť prehlásenia a ostatné podmienky stanovené príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi.

uzatvorenie zmluvy v zmysle týchto VOP ani realizácia jednotlivých krokov Partnera na základe a v súvislosti s ňou nie je porušením akejkoľvek povinnosti Partnera vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, záväzných zmlúv, dohôd a prehlásení, ani nie je v rozpore s akoukoľvek požiadavkou, rozhodnutím alebo predbežným opatrením správneho orgánu, súdu, rozhodujúceho nálezu, ktorými by bol Partner viazaný, ani nie je porušením akýchkoľvek práv tretích osôb;

nie je v úpadku ani hroziacom úpadku, ani proti nemu nebol podaný insolvenčný návrh a/alebo návrh na výkon rozhodnutia;

Portál má podobu dokončenej webovej stránky, tzn. medzi charakteristiky patrí ucelený vzhľad a funkčnosť jednotlivých prvkov tejto webovej stránky;

Portál nie je tzv. MFA portál (t. j. nejedná sa o stránky vytvorené len za účelom zobrazovania reklamy).

Portál obsahuje a bude obsahovať po dobu trvania spolupráce strán na základe tejto zmluvy a VOP Banner, ktorý bude používaný v rámci Programu, akékoľvek iné využívanie Portálu v rámci Programu, kedy koncový zákazník Gam ´s  aktívne neklikne na príslušný Banner, je zakázané a nezakladá tak nárok na províziu špecifikovanú nižšie;

Portál nie je využívaný pre získanie zliav a iných výhod priamo od Partnera a/alebo osôb Partnerovi blízkych od spoločnosti Gam´s s.r.o. v prípade samostatných transakcií Partnera na internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Gam´s s.r.o. (Partnerom podľa tohto bodu sa rozumie Partner v akejkoľvek forme, tj. ako podnikateľ aj nepodnikateľ, ďalej aj ako právnická osoba, s ktorou je Partner majetkovo prepojený alebo v ktorom je majetkovo zúčastnený, ako aj právnická osoba, za ktorú je Partner oprávnený právne jednať);

Portál neobsahuje žiadne informácie, odkazy, materiál a obsah, ktorý by bol vo vzťahu k tretím stranám vrátane Gam´s s.r.o.  nekalosúťažný, porušoval príslušné obecne záväzné právne predpisy a najvyššie etické štandardy, okrem iného obsah tam uvedený a/alebo odkazovaný nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu obecne záväzných právnych predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí.

Záverom Partner prehlasuje, že nebol už predtým z programu vylúčený.

 

3. VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

Partner nie je oprávnený umiestňovať HTML kód Programu bez súhlasu Gam´s sr.o.Partner je povinný nahlásiť Gam´s.r.o. URL adresu každej webovej stránky, na ktorej chce propagovať Gam´s s.r.o. alebo jej affiliate link v rámci Programu.

Partner nemá nárok na Províziu v rámci Programu za použitie automaticky otváraných okien, reklám a odkazov či framingu bez akcie návštevníka webu jednoznačne smerujúcej ku kliknutiu na affiliate odkaz. Partner nesmie kliknutím na odkaz akokoľvek podmieňovať ďalšie používanie webových stránok alebo poskytovania služieb. Kliknutie na odkaz musí byť slobodné rozhodnutie návštevníka stránok.

Gam´s s.r.o.  je oprávnená používať meno a priezvisko alebo názov Partnera a jeho logo v marketingovej komunikácii, v zoznamoch partnerov, kupujúcich aj v prezentáciách. Partner tak udeľuje spoločnosti Gam´ss.r.o.  nevýhradnú licenciu bez územných alebo množstevných obmedzení, spôsobmi uvedenými vyššie, ktorá je obmedzená po dobu trvania zmluvného vzťahu, ktorý spoločnosť Gam´s s.r.o. nie je povinná využiť. Partner je povinný Gam´s s.r.o. zabezpečiť nerušené uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytnutej licencie a podniknúť všetky právne kroky na odstránenie obmedzení pri výkone týchto práv bez zbytočného odkladu a bez vyzvania.

Partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie porušujúcu zásady poctivého obchodného styku a dobré mravy.

Partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných e-mailov vystupovať menom spoločnosti Gam´s s.r.o.  či nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamný zástupca Gam´s.

Partner nie je oprávnený zneužívať provízneho systému pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a obdobných nástrojov sa rovnakým účinkom zvlášť potom za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.

Partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému a tzv. hacknúť či cracknúť zvlášť potom za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.

Ak bude zistené porušenie povinností Partnera vyplývajúcich z článku 3 týchto VOP, potom ho Gam´s s.r.o. vyzve k okamžitej náprave. Ak nebude náprava uskutočnená ani do dvoch (2) dní, je Gam´s  s.r.o.oprávnená od zmluvy odstúpiť.

 

4. KALKULÁCIA PROVÍZIE A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V prípade splnenia týchto podmienok Programu vrátane pravdivosti, úplnosti a správnosti prehlásenia Partnera, týkajúce sa Programu a dodržovania povinností v článku 3 týchto VOP, má Partner nárok na províziu 10% z , ktorá je kalkulovaná z celkového obratu v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom gam´s dosiahla v dôsledku realizovaných a nezrušených transakcií uskutočnených návštevníkmi Portálu, ktorí transakciu na Gam ´s uskutočnili po tom, čo sa na internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou Gam´s dostali po aktívnom prekliku na odkaz či banner (ďalej len „Návštevník“), pričom provízia (ďalej len „Provízia“) je závislá od ceny zakúpeného tovaru zákazníkom.

Partner požiadať o bezhotovostnú úhradu na svoj bankový účet oznámený Gam´s, pričom Gam´s je povinná do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dodania príslušného daňového dokladu (faktúry) Partnera a preverení splnenia podmienok pre výplatu Provízie túto Províziu previesť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera. Daňový doklad (faktúra) musí splňovať zákonné náležitosti a obsahovať meno, adresu a dátum narodenia či identifikačné číslo Partnera, v opačnom prípade je Gam´s oprávnená Partnerovi vrátiť daňový doklad (faktúru). V takom prípade začne bežať nová splatnosť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry). V prípade, že je Partner platcom DPH, navyšuje sa zjednaná Provízia o zákonom stanovenú DPH.

Partner je povinný zaslať faktúru za každý kalendárny mesiac, alebo rok, podľa dohody, najneskôr do 15. nasledujúceho mesiaca, alebo  roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom vznikol Partnerovi nárok na Províziu. V prípade, že tak Partner neurobí, a zároveň tak neurobí ani do 7 dní po vyzvaní zo strany Gam´s, tak nárok na Províziu zaniká.

Premlčacia lehota na uplatnenie nároku na Províziu je jeden rok odo dňa, kedy mohol byť nárok uplatnený po prvýkrát.

Ak má Gam ´s  dôvodné podozrenie, že Partner porušil túto zmluvu či inak zneužil podmienky provízneho systému, je oprávnená platbu Provízie pozdržať do tej doby, kým toto podozrenie bude vyvrátené.

Peňažná čiastka sa považuje za zaplatenú okamihom jej odpísania z bankového účtu odosielateľa  v prospech bankového účtu príjemcu.

5. UKONČENIE ZMLUVY 

Zmluva môže byť ukončená odstúpením, dohodou alebo výpoveďou.

Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len z dôvodov stanovených v týchto VOP.

Gam´s  je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že: 

Partner porušuje podstatným spôsobom povinnosti stanovené Partnerovi v týchto VOP a príslušných obecne záväzných právnych predpisoch;

sa akékoľvek prehlásenie Partnera uvedené v článku 2 týchto VOP sa ukáže ako nepravdivé, neúplné či nesprávne;

Dodávateľ je v úpadku, hroziacom úpadku alebo bol proti nemu podaný návrh na výkon rozhodnutia.

Partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Gam´s s.r.o. omešká finančné plnenie v prospech Partnera po dobu dlhšiu ako dvadsať (20) dní a nezjedná nápravu ani do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Partnera o takomto omeškaní.

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Gam´s s.r.o. je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu výpovedi s výpovednou dobou 7 dní od doručenia výpovede.

Partner je oprávnený vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu výpovede v dvoj (2) mesačnej výpovednej dobe, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba začne plynúť prvý deň v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením účinnosti zmluvy nie sú a nesmú byť dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúce sa licencií, záruk, nárokov zo zodpovednosti za vady, za škodu a nároky zo zmluvných pokút, pokiaľ vznikli pred ukončením činnosti zmluvy, ani ďalšie ustanovenia a nároky, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po zániku účinnosti zmluvy.

6. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že žiadna z nich nesprístupní tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení zmluvy získala od druhej strany, pričom zmluvné strany považujú za dôvernú informáciu akúkoľvek informáciu, ktorá je takto označená, ktorá má určitú hodnotu pre príslušnú stranu, je alebo by mohla byť obchodným  tajomstvom a/alebo ktorej zverejnenie by ohrozilo alebo mohlo ohroziť oprávnené záujmy príslušnej zmluvnej strany, a preto sa zaväzujú pre ochranu dôverných informácií, ktoré zostávajú vždy výhradným vlastníctvom predávajúcej strany, vyvinúť pre zachovanie  ich dôvernosti a ochrany rovnaké úsilie, ako by sa jednalo o ich vlastné dôverné informácie, a to v súlade s princípom najlepšej praxe, príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú nepoužiť dôverné informácie druhej strany inak, než za účelom plnenia zmluvy.

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, ktoré:

sa stali verejne známymi, bez toho aby ich zverejnením došlo k porušeniu záväzkov prijímajúcej zmluvnej strany či právnych predpisov;

mala prijímajúca strana oprávnene k dispozícii pred uzatvorením zmluvy, pokiaľ takéto informácie neboli predmetom inej, skôr medzi zmluvnými stranami uzatvorenej dohode o ochrane informácií;

sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca strana dospeje nezávisle a je to schopná doložiť svojimi záznamami alebo dôvernými informáciami tretej strany;

po podpise zmluvy poskytne prijímacej strane tretia osoba, ktorá nie je obmedzená v takomto zaobchádzaní s informáciami.

Zmluvné strany sa zaväzujú v plnom rozsahu zachovávať povinnosť mlčanlivosti a povinnosť chrániť dôverné informácie vyplývajúce zo zmluvy a tiež z príslušných obecne záväzných predpisov. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti zaväzujú poučiť všetky osoby, ktoré sa na ich strane budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy v zmysle týchto VOP, o vyššie uvedených povinnostiach mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií a ďalej sa zaväzujú vhodným spôsobom zaistiť dodržovanie týchto povinností všetkými osobami zúčastňujúcimi sa na plnení tejto zmluvy.

Gam´s s.r.o. informuje Partnera, že v prípade porušovania týchto VOP Partnerom, hlavne v prípade porušenia bodu 2.1.9 a/alebo bodu 3.5 týchto VOP, alebo v prípade iného protiprávneho jednania páchaného voči Gam´s,s.r.o. môžu byť osobné údaje Partnera zdieľané s tretími subjektmi v podobnom postavení ako je Gam´s  (napr. další podnikatelia, ktorí poskytujú svoju podnikateľskú činnosť v oblasti e-commerce). Osobné údaje budú zdieľané iba v nutnom rozsahu, pričom účelom predania osobných údajov je prevencia ďalšieho protiprávneho jednania.

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie účinnosti zmluvy sa nedotkne ustanovení tohto článku VOP a ich účinnosť pretrvá aj po ukončení účinnosti zmluvy.

Ak nie je v týchto VOP stanovené inak, používajú sa vo vzťahu k ochrane osobných údajov Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné tu

7. DOBRÁ POVESŤ

Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať tak, aby žiadna z nich neporušovala dobrú povesť druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné meno druhej zmluvnej strany môžu použiť len na základe samostatného výslovného písomného predchádzajúceho súhlasu druhej strany. Pre tieto účely zašle požadujúca zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane náhľad reklamného oznámenia, oznámenie alebo predmet použitia obchodného mena, najmenej dva (2) pracovné dni pred plánovaným zverejnením, pričom až po písomnom odsúhlasení oprávnenej zmluvnej strany je požadujúca zmluvná strana takéto zverejnenie oprávnená učiniť.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Každá zmluvná strana nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných a účinných právnych predpisov a zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii prípadných i vzniknutých škôd.

Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu a nie je ani v omeškaní, pokiaľ k tomuto došlo v dôsledku omeškania s plnením záväzkov druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, avšak zodpovednosť nevylučuje prekážka, pokiaľ vznikla ešte len v dobe, kedy povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov, pričom účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu zmluvy a zároveň sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

9. VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov, najmä nie však výlučne sú povinné informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach, ktorú sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej poštovej adresy, faxového čísla alebo e-mailovej adresy alebo akýchkoľvek iných identifikačných údajov a ďalších rozhodujúcich skutočností týkajúcich sa Programu (o. i. platcovstvo DPH) budú o tejto zmene zmluvnú stranu informovať najneskôr do troch (3) pracovných dní.

Partner sa zaväzuje, že v prípade svojho úpadku, hroziaceho úpadku, podania insolvenčného návrhu na Partnera alebo návrhu na výkon rozhodnutia proti Partnerovi bude informovať spoločnosť Gam´s s.r.o. o takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní. Ak nesplní Partner uvedenú povinnosť považuje sa takéto jednanie za podstatné porušenie zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vznikajúce zo zmluvy a v súvislosti s ňou riešiť prednostne zmierlivou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ tieto spory nebudú vyriešené do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od začiatku jednania o zmieri, budú tieto spory rozhodované s konečnou platnosťou na príslušnom súde v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, že Partner nie je oprávnený postúpiť peňažné nároky voči Gam´s s.r.o. na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Gam´s s.r.o.

Zmluvné strany sa dohodli, že Gam´s s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť VOP. V prípade, že Partner do desiatich (10) pracovných dní od okamihu, kedy ho Gam´s s.r.o. o zmene informovala prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Partner neoznámi spoločnosti Gam´s svoj nesúhlas s novým znením VOP a z tohto dôvodu neodstúpi od zmluvy, tieto VOP sa stanú účinnými pre ďalšie transakcie zmluvných strán.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené ako aj prípadne spory z tejto Zmluvy sa riadi príslušnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 31.7.2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.gams-shop.com

 Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť