Obchodné podmienky

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi  Gam ́s s.r.o., so sídlom Murgašova 738/27,927 01 Šala. IČO: 53494679 ,  DIČ: 2121387455, IČ DPH: SK2121387455 (ďalej len „Predávajúci“), IBAN:SK 9383300000002801920631  a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky https://www.gams-shop.com (ďalej len „Stránka") alebo telefonicky kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci"). Tovarom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú výrobky a produkty ponúkané na predaj, ktoré Predávajúci uverejňuje na Stránke.

1.2. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 6, 7 a 8 Podmienok nepoužije. Pravne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Kupujúci v objednávke určí množstvo a druh tovaru a spôsob doručenia. Kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, prípadne e-mailovú adresu. Kliknutím na ikonu „odoslať objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy postačí aj samotné dodanie tovaru Kupujúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári do 3 dni od prijatia objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3  Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť kedykoľvek pred doručením, maximálne však 14 dní po doručení zásielky.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný Podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@gams-shop.com.

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 Ak nie je stanovené inak, uvedené ceny nezahŕňajú balenie a prepravné náklady.

3.3 Predaj sa uskutočňuje na dobierku, platbou kartou alebo prevodom na účet predávajúceho. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu, ak Podmienky nestanovujú inak.

3.4 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a doklad o kúpe bude Kupujúcemu bude doručená v balíku spolu s tovarom.

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Miesto odberu (ďalej len miesto určenia) je stanovené podľa objednávky Kupujúcim. Dopravu do miesta určenia zaisťuje na požiadanie Kupujúceho v objednávkovom formulári Predávajúci. V prípade, že Kupujúci stanoví v objednávkovom formulári miesto určenia do krajiny mimo Slovenskej republiky, Predávajúci sprostredkuje Kupujúcemu na jeho požiadavku v objednávkovom formulári kuriérsku službu, ktorá mu tovar doručí do miesta určenia. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za dodržanie podmienok doručenia ním objednaného tovaru do miesta určenia v súlade s právnou úpravou danej krajiny.

4.2 Predávajúci prijíma objednávky tovaru každý deň a spracúva ich každý deň do 15:00 hod. Tovar je expedovaný každý pracovný deň, pričom lehota pre dodanie tovaru je spravidla 2 pracovné dni. Dodacia lehota sa predlžuje hlavne v prípade, že nastali nepredvídateľné udalosti. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody v súvislosti s nenaplnením dodacej lehoty Predávajúcim.

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi, prípadne inej osobe doručujúcej tovar.  V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný tuto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.4 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dni odo dňa doručenia tovaru.

4.5 Dodávka sa uskutočňuje v obale zaisťujúcom Kupujúcemu diskrétnosť.

Článok 5

Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí zásielky.

5.2 Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho prevzatím výrobku kupujúcim..

Článok 6

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, resp. do doby expirácie vyznačenej na obale výrobcom.

6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

6.3 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

7.1 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho najneskôr do 14 kalendárnych dni mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.2 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvne strany sú si bez zbytočného odkladu povinne vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

7.3 Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci oznámiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na info@gams-shop.com. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je odporučené doručiť predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení a pod. a v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej zásielky.

7.4 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci vráti cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky  v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu spôsobom určeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení. V prípade, že koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 8

Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Ak sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese info@gams-shop.com. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať Kupujúci žijúci v EÚ na Predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

Článok 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci požadované osobné údaje od Kupujúceho využíva len k zabezpečeniu realizácie objednávky Kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.3 Predávajúci osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné.

9.4 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu, ako aj súhlas so zasielaním elektronickej a telefonickej reklamy o novinkách a produktoch ponúkaných Predávajúcim.

9.5 Kupujúci udeľuje súhlas podľa ods. 4 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

10.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva, právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Tvrdenia na tejto Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii vo vašej krajine. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobene nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
a. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
b. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

10.6 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, pričom Predávajúci nezodpovedá za obsah príbalových letákov k tovaru uvádzaný výrobcom tovaru.

10.7 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä: a. používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na Stránke, 
b. zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

10.8 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje všeobecne obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásene Predávajúcim a že bol oboznámený s Upozornením k tovaru uverejneným na Stránke. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť